SIA “Eldorado Global Service”, reģistrācijas numurs: 40103830640, turpmāk – Eldorado Global Service, respektē savu darbinieku, sadarbības partneru, klientu un nodarbināto tiesības uz privātumu un personas datu apstrādes likumu, un, apstrādājot to personas datus, stingri ievēro 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) (turpmāk – VDAR) prasības, 2018.gada 21.jūnija Fizisko personu datu apstrādes likuma, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Brīdī, kad fizisko personu dati, pēc Eldorado Global Service pieprasījuma vai normatīvajos aktos /līgumos noteiktajā kārtībā nokļūst Eldorado Global Service apstrādes sistēmās – Eldorado Global Service kļūst par šo datu pārzini VDAR izpratnē, ar visiem to saistošajiem pienākumiem un tiesībām.

Eldorado Global Service savā darbībā ievieš un nodrošina pamatotus un atbilstošus fiziskus, elektroniskus un administratīvus drošības pasākumus, lai novērstu personas datu nepareizu izmantošanu vai neatļautu nelikumīgu piekļuvi, datu noplūdi, zudumu vai iznīcināšanu.

Apstrādājot Eldorado Global Service pieejamos fizisko personu datus, Eldorado Global Service nepārprotami vadās pēc VDAR noteiktajiem principiem, tostarp:

– pieprasa un iegūst tikai tik daudz personas datu, cik ir nepieciešams katra atsevišķa apstrādes mērķa sasniegšanai;
– fizisko personu datu iegūšana ir pamatota ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, vai tas ir nepieciešams ar līgumu uzņemto pienākumu izpildei;

Trešās personas no Eldorado Global Service var saņemt tikai minimāli nepieciešamo fizisko personu datu apjomu, atkarībā no to konkrētās funkcijas un nolūkiem, un var to izmantot tikai savstarpējos līgumos stingri atrunātajiem nolūkiem. Eldorado Global Service rūpīgi izvērtē un ļauj piekļūt fizisko personu datiem, tikai tādiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir apņēmušies ievērot datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās saistības un spēj nodrošināt attiecīgo datu aizsardzības līmeni.

Veicot bezkontakta veidā iegūto personas datu (videonovērošana) apstrādi, fizisko personu vitāli svarīgu interešu un īpašuma aizsardzībai, Eldorado Global Service izmanto iekārtas, kas neveic audio ierakstus. Videokameras ierakstiem, rezerves kopijas netiek veidotas.

Datu subjektiem ir tiesības viegli un ērti, sazinoties ar Eldorado Global Service, saņemt informāciju par saviem personas datiem, pieprasīt piekļuvi tiem un iesniegt pieteikumu, datu grozīšanai/labošanai, dzēšanai, ierobežošanai un pārnešanai, iebilst pret to apstrādi vai ierobežot datu izmantošanu, atsaukt piekrišanu, neietekmējot līdz atsaukuma brīdim veikto datu apstrādi, ja tas atbilst VDAR noteikumiem un nav pretrunā ar citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Sazināties ar Eldorado Global Service par fizisko personu datu apstrādes jautājumiem ir iespējams
rakstveidā:

– nosūtot vēstuli: SIA “Eldorado Global Service”, Biķernieku iela 121H, Rīga, LV-1021, Latvija.
– uzrakstot e-pastu: info@eldoradoglobal.com Eldorado Global Service veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot tikai datu subjekta iesniegumā/pieprasījumā norādīto kontaktinformāciju.